Fóg ag ta goj kórég han mũ

Fóg ag ta goj kókén mũ mỹr ag tỹ goj kãki nén ũ kórég vãm mũ.
EX:lixo, plastico, sofa...
Kỹ inh sỹ jag mỹ ke kãn mũ ketũmỹr mỹr tãkihã ãg ta goj tu nỹ
tĩnh mũ.
Kysỹ jag mỹ mũ nã ge jé ke mũ nén ũ kóreg ta goj ki vãm
tũg nĩ, ãg há nỹ tĩ jé goj tũ nĩn kỹ ãg pi mũ mag mũ.