Mrũr tu vẽnhrá

Ẽg ta tỹ kanhgág tag mỹ ta,tỹ mrũr nỹtĩ.Fóg ag vĩ hã vỹ,(cipó são joão), ke mũ.Hãra ẽg ta tỹ kanhgág tag ta ag mré tó kinhrãg mũ gé. ser kỹ uri ẽg tag tu,(cipó são joão), ke tĩ gé. Mrũr fár tar vẽ, ẽg ta mrũr tag kym kỹ ta mráj mé nỹgtĩ,ũ ta ka tu jãpry tĩ gé,kỹ ta tigtéj nỹgtĩ.ti féj ta ronror nỹtĩ. ti jyjy vẽ, hãvỹ,(cipó são joão),ke mũ, mỹr são joão ỹkã ti pi féj nỹtĩj mũ,mrũr tag ti, mỹr kukryr ta ti tãnh kãn mũ, kỹ ta féj tũ nỹtĩj mũ Junho kãmĩ.Kukryr nĩ kar kỹhã ta féj mũ gé,ti féj ta mỹrér kyrẽg nĩj mũ sén kỹ nĩ ja ta mũ ti féj ti. Kanhgág fag ta tỹ vẽfy kar han tĩ gé,tỹ nén ũ 'e han fag ta tĩ,fag vẽnẽe kejke vẽ,fóg ag mỹ.