Ẽkór kri vẽme

♂☻=jamré; ♀☺=má

Vãsã ũ jita nĩgtĩ, ti má fi hã mré jita fi ĩn kã nĩgtĩ.
Hãra kejẽr ti má fi vỹ: Sỹ ẽkor han mũ! Ke mũ. Kỹ fi vỹ gãr tóg grãnh, tỹ kre ki nĩm kỹ goj kA kA nĩm tĩ mũ ser.
Kỹ kejẽn kurã tẽgtũ vỹ tĩ mũ ser. Kỹ tóg fi jamré ta koj ha tỹvĩ tĩ. Kỹ tóg: Sa má fi mỹ ha ã ẽkor venh tĩg ke ma! Kemũ.
- Ky tóg:
☻ Má! Ã ẽkór ta há nĩ ha, ha mãn tĩ.
- Ky fi tóg:
☺ Krá!... Torever! Pógópĩ ta: Pógópĩ,pĩ,pĩ,pĩ... Ken jẽ!
Hãra kejẽn kurã ũ kã pógópĩ ta kyr mũ ser: Ky tóg pógópĩ,pĩ,pĩ,pĩ. Kemũ.
- Ky tóg:
☻ Ha mã, má! Pógópĩ ta kyr hore. Kor ã ẽkor mãn tĩg ser.
- Ky fi tóg:
☺ Krá!... Trever! Kunón tỹ: Kunóóón, kunóóón, kunóóón... Ken jê!
Hãra kejẽn kurã ũ kã kunón ta kyr mũ ser: Ky tóg kuóóón, kunóóón, kunóóón. Kemũ.
Ky ti tóg:
☻ Ha mã, má! Kunón ta kyr hore. Kor ã ẽkor mãn tĩg ser.
☺ Ha mãn tĩg ser há ti nĩ ha.
Ky fi jamré tóg, ti má fi mỹ fi ẽkór mãn tĩ mũ ser.
Kỹ fag vỹ sógsẽm kỹ ta miju han mũ, fag tỹ ta vẽjẽn to ko jê, kar tỹ jẽgja kỹ ko jé gé.
Hãvẽ ser, ẽkór kri vẽme ti.