Tuvãnh tug ra

kanhgág ag ga ra nén ũ e vẽ kãge mũ, vẽjẽn, kron ge,vẽnhkaga, vẽnhkygta, tecnologia tãg kegé, vẽnh jyjy mré ha, hãra kanhgág tũ ve vén nĩ, mỹr tag vẽ há nĩ, uri ãg pi fóg ag mỹ krónhkónh kej ke nỹtĩ, kỹ tuvãnh tug, mã'ãg tũg ra, kanhgág pẽ vẽ.
Fóg rikej ke ti tĩ, hãra ãg tũ pẽ vẽ mĩ nỹtĩ, kanhgág vẽ. E tỹvĩ ti nỹtĩ ha kanhgág ti, kỹ kir tovãnh ã tũ pẽ ti, ĩn tá ge vẽ kem nĩ, iskóra tỹvĩ pi han mũ.