Jãnkamu kãme

Vãsỹ fóg ag ta ẽg ki junjun tũg ki, Pedro Alvares Cabral mré kãmũ já ag ta ẽg ki kãpa tũ ki, prỹg tỹ 1500, ke kã ju, ẽg ta tỹ kanhgag pi ver ãn kã jẽnkamu kinhra nỹtĩg tĩ vỹ, ver.Mỹr kenjé ãn kã, kanhgag ag vỹ véké,,nãn kãmĩ vãjãn jãvãnh mũg tĩ. Ũ ta nén ũ vég tu kỹ,ti jamré,ke tu mỹr, ti kanhkã jitóg ti mré ti tũ tỹ vãnh kãpãm tĩ, ũ ta nén ũ ve ja tũ mré. Mỹr kenjé kanhgag ag kar vỹ tỹ jag nã kanhkã nỹtũ,hã kỹ ẽg tỹ nén ũ ve kỹ ẽg vỹ jagnã ki ãkrén kamã nỹtũg tĩ.Kar nãn kãmĩ nén ũ kar vỹ, tỹ vãne kej ge tũ nỹtĩg tĩ gé.,kijãn, ũ ĩn kãki nén ũ ta tu ke kỹ, ẽg vỹ ẽg kanhkã ki,ke tu mỹr ẽg jamré ki jãvãnh tĩ, tĩ.Kỹ kanhgag vỹ ge mũg tĩ vỹ. Hãra kijãn, fóg ag vỹ kijãn ẽg kãra kã ge já nĩ.
Hãra fóg ag vỹ jag nã ki ag tỹnén ũ Vane ke kinhra já nỹtĩg tĩ,ũ tỹ jãnkamu tũ kỹ vỹ rãnhrãj ke nĩ,ũ jãnkamu mỹ.Ti rãnhrãj kar kỹ ti vỹ, ti ta ũn mỹ rãnhrãj já ki ti jãnkamu mãg tĩ .Ãn ki ũn rãnhrãj ja tag vỹ ti ta jãnkamu vê ja tu,ti ta, nén ũ jãvãnh tĩ ãn vê kỹ kajãm tĩ.
Hã kỹ kijãn kanhgag ag vỹ fóg ag tỹnén ũ ki vã’ĩ kỹ ag mỹ rãnhrãj mũ, mũ gé.Ag rãnhrãj kar kỹ, ag vỹ, ag ta jãnkamu tỹ fóg ki mãn já tu,fóg ag ki ag tỹnén ũ génh ti.Kijãn ag jitóg, ag ta inh hã nén ũ hyhan fã kinhra,kygvãm já nĩgtĩ.Kijãn kanhgag ag kar vỹ ge mũ nĩ,ẽg kar vỹ jãnkamu nỹtĩ sir.Hã kỹ uri,ẽg ta tỹ kanhgag vỹ, ẽg tỹ nén ũ hyn han kinhra kygjãm mũ nĩ ke mũ,ẽg ta rãnhrãj kamã tugnĩn.Tag tugnĩn ẽg vỹ jãn há han kar,kur há rĩg mũ nĩ ke, mũ.