Jẽnjóg

Jẽnjóg ti pãn vỹ téjgy jẽg tĩ, kar féj kãsir tigtéj, kar fej kupri jẽg tĩ. Jẽnjóg kanẽ vỹ ti mỹrér kỹ ko há nỹg nĩ.
Janeiro kar Fevereiro kã vỹ rã há jẽg tĩ ser. Jẽnjóg vỹ nẽn kãn tá, kar goj fyr mĩ mur ti, kar tóg ĩn pénĩn krãn há nĩ gé. Hã kỹ ẽg tóg kirĩr ke mũ, kurã kar ki.
Jẽsĩ kar tỹ ko ti, kar ẽg. Jẽnjóg vỹ ẽg nug-kaga, kar ẽg tỹ hór jur, kar ũn tẽtá-fag-kaga há han mỹ ke nĩ gé.

(Selso Jacinto, Lorecir Ferreira e Daniel de Oliveira)