Kanẽ kri ĩn

Ti pẽn tóg ronror nỹtĩ, ti fej tóg kupri ra kãmĩ kusũgsũg nỹtĩ, rỹ kã tỹ rãnrãn tĩ (fevereiro kã).
Ti kanẽ tỹ mãrér ken kỹ tóg rã jẽ ser.
Kanẽ kri ĩn tóg nẽn kã tá mog tĩ gé. Hã ra tóg ẽg ĩn rã krãn jẽ há nĩ gẽ. Kỹ ẽg tóg ti pẽn kãsir krãn tĩ.
Jẽsĩ kar tóg kakanẽ tag ko tĩ gé. Ti kanẽ rã tỹ ẽg tóg chimia han tĩ, ti féj tỹ ẽg vẽnhkagta han tĩ, vẽnh-nug-kagga mỹ.