Kẽkág

Kẽkág ti pãn tóg, mág ra téj gy jẽ, kar tóg fej tĩ gé. Ti fej tóg kusũg jẽ.
Rỹ kã tóg fej tĩ, Setẽmru kã. Kysã tẽgtũ ki tóg rãn tĩ. Nẽn tỹvĩn kãmĩ tóg mur tĩ, ẽg ĩn rã krãn kỹ pi mog tĩ. Jẽsĩ kar tóg ti kanẽ ag ko tĩ.
Ka tag tỹ pĩ tỹvin jé há nĩ ẽg mỹ. Ẽg tỹ ĩn han sór mỹr tóg rygry mé tỹvĩ jẽ ka tag ti.

(Dirceu de Paula, Ilinir Jacinto, Volmar, Nilce)