Kẽso

Ti ka vỹ mág jẽ. Kusa kã ti féj vỹ vár tĩ. Ti kanẽ vỹ koj fã há nĩgtĩ, mỹrér ken kỹ.
Grẽj gy ti nĩ, ti kanẽ ti kẽso tóg nẽn kãmĩ mur tĩ. Ti féj tóg mag nỹ tĩ.
Nẽn kãmĩ tóg mur tĩ. Ẽg ĩn rẽ tóg krẽn fã há nĩ gé.
Ti kanẽ tỹ ẽg tỹ nose han tĩ gé.

(Imacir Caetano Chaves e Rosane da Silva Chaves)