Kókũ

Kókũ ti pãn vỹ tigtéj jẽg tĩ, kar fej tánh rój jẽg tĩ.
Kókũ kanẽ vỹ ti tỹ kusũg kỹ ko há nĩ ser. Novembro kar Dezembro kã vỹ rã há jẽg nĩ ser.
Kókũ vỹ goj fyr mĩ mur tĩ, kar nẽn kãmĩ. Jẽsĩ kar tóg ko tĩ.
Kókũ régre tóg tĩ: kókũ tar, kókũ pẽ. Kókũ tar ti jãre nej vỹ ẽg jánh né kaga mỹ há nĩ.
Ũn pẽ tỹ, tỹ ẽg tỹ koj fã nĩ.
Ti ka kupãn kỹ ẽg tóg gren to fig tĩ. Kókũ ka tugtóg kỹ ẽg tóg tỹ pĩ han tĩ.

(Selso Jacinto, Lorecir Ferreira e Daniel de Oliveira)