Kósán

Kósán ka vỹ mág jẽ. Ti fej vỹ mãrér nĩ, rỹ kã tóg rãnrãn tĩ. Kỹ ẽg tóg ko tĩ, ti mó fy ẽn kãhun kỹ.
Nẽn hã kãtá tóg mur tĩ. Kajẽr hã tóg kakanẽ tag to há nỹtĩgtĩ. Kósán vỹ tỹ vẽnhkagtá nĩ gé. Ti fej nénh kỹ ẽg tỹ vẽnhkupég tĩ, ẽg tỹ ´ũ to há ẽn kãjatun jé.
Ti ka pũn ẽg tóg tĩ. Gĩr sĩ tỹ vẽnh kyj han kỹ, kỹ ẽg tóg ti nĩja kri gĩr sĩ ven tĩ, ti kyj tỹ ser tũ kenjé.

(Lucinda, Zolinda e Marizalda)