Inh kónẽg tỹ iskóra tu tĩg kẽme

Inh kónẽg kã kanhgág tóg goj kri nỹtĩg tĩ . Goj tag jyjy vỹ Rio do mel ketĩ , ẽg ĩn vỹ lona tỹ hyn han kỹ nỹtĩg tĩ kar ũ ag ĩn vỹ ka tỹ hyn han kỹ nỹtĩg tĩ . Hỹra inh kónẽg kã inh mỹnnh fi pi iskóra ki inh rãg sor tĩ . Kijẽn inh ne vãsoki tu jykrég mũ , sỹ iskóra rã tu tĩg jé .