Krén

Kakanẽ tag tóg, tỹ sonh jẽ, féj kafẽj tỹ jẽ, pi mog tỹvĩ tĩ, mrũn tỹ tĩ vé. Ti fej tóg kupri nĩ. Javo ti kanẽ tóg kusũg pẽ nĩ, ti arãn kỹ hã tóg kusũg-sy he tĩ. Krén ag tóg régre nỹtĩ. ´Ũ tóg tỹ ´ũ tánh jẽ. ´Ũn kusũg hẽri ke ti tỹ jẽ gé.
Jẽsĩ kar ẽg tóg ko tĩ. Kar ẽg he gé. Kysã tỹ abril kã ty rãnrãn tĩ.
Javo ti jãre nej vỹ ser, nug-kaga (desinteria), hepatite, diabete kar ki há jẽ. Fag tũ gĩr mãn kar krĩ vỹrỹr ke gé (recaída).

(Vera, Adilson e Dorvalino)