Kyrẽr

Ka tag vỹ téj ve jẽ, féj ´e ti jẽ. Ti fej tóg kupri nỹtĩ. Rỹ kã ti kanẽ tóg rãnrãn tĩ, kỹ ẽg tóg ko tĩ sir. Kyrẽr tóg vãnh kãmĩ mun-mur tĩ. Hãra ẽg tóg ẽg ĩn rã krãn tĩ gé. Jẽsĩ kar tóg kakanẽ tag ko kamẽ nỹtĩ.
Kyrẽr féj vỹ ẽg fe kaga mỹ há nĩ. Ti féj nénh kỹ ẽg tóg kron tĩ. Ũn tátá fag tỹ fag krẽ mãn kar kỹ fag tóg ti féj mur tãg nénh kỹ kron tĩ. Kỹ fag pi kãnhmar kufyg mãn tĩ. Ẽg kyrẽr kãmén jan hã vẽ.

(Clenis e Ilva)