Ti ka ta téj ra kanér nĩ, ti fej tóg kupri nĩ. Ti kysã vỹ tỹ ka feg-fej kã ke nĩ. Ti kanẽ tỹ sán-sán kỹ tóg ko jé há nĩ ser.
Mã ta nẽn kã tá mur tĩ, hãra tỹ ẽg ĩn rã krãn fã há nĩ gé. Kajẽr mré jẽsĩ ag tóg ti kanẽ ko tĩ gé, ti ko hán kỹ.
Ti ka fár kar ti kanẽ fár tóg tỹ vẽnhkagta han fã há nĩ gé, ẽg nug-kaga kar ẽg jãfa-kyvénh mỹ.

(Loreci, Silvio e Ademir)