Pẽnvaru

Pẽnvaru vỹ tỹ kakanẽ tánh nĩ.
Goj fyr mĩ tóg nỹtĩg tĩ, téj tỹ jẽ gé.
Kysã t ỹ Agosto kã tóg fej tĩ, kar tóg ser Novembro kã rãn tĩ gé.
Kỹ Kanhgág kãsir ag tóg ko tĩ gé ser, kar ti féj vỹ tỹ vẽnhkagta nĩ gé, ũn tẽtá fag gĩr mãn kar fag tóg ti féj nénh kỹ kron tĩ. Tin rãn mỹr tóg ver tánh nĩg ver ti kanẽ ti.
Kar tóg ĩn rã krãn há jẽg nĩ gé. Kar ´ũ tóg nỹgtĩ gé, goj mág fyr mĩ tỹ ke tĩg nĩ gé, krẽkufár ti jẽnh vẽ, pẽnva ti. Tóg goj kãmĩ mũ pi kókĩnhkĩr mũ.
Kar pẽnva tánh, kar pẽnva mỹrér tỹ goj fyr mĩ nỹtĩ ke mũ tĩg ti nén kar tóg goj kãmĩ mũ pi kókĩr mãn mũ. Kar ũn kãsir ag tỹ krẽkufár jujánh mũ, mỹr ẽg pi kãnhmár ũ kãmĩg tĩ, ẽg tỹ kãgmĩ mãg sór kỹ goj kri kutyg tĩ.

(Julio Lopes e Joel de Oliveira)