Renh

Kakanẽ tag tóg, tỹ sónh jẽ, féj rygry tỹ jẽ, pi mág tỹvĩ jẽ, fej tóg tĩ, kysã tỹ dezembro kã. Javo tóg kỹsã tỹ janeiro kã rãnrãn tĩ. Ti kanẽ vỹ kusũg tĩ ser ti rẽn kỹ. Renh pi mog tỹvĩ tĩ, kar pi kunũnh kỹ ĩn rã krãn há jẽ. Jẽsĩ kar pỹn ´ũ tóg ko ti gé. Ko ẽg tóg tĩ gé.
Hã ra tóg tu vẽnh kirĩr nĩ, mỹr tóg gĩr jãfa-tũg (tranca) han tĩ, ko má kỹ.

(Vera, Adilson e Dorvalino)