Nér-Kókré

Nérkókré vỹ tỹ vẽnh kãmĩ ke tĩ.
Kónẽg ti vỹ jẽ, 10 cm ta jẽ ti téj ta kynhmỹ.
Jẽ vo, kágtĩg mỹ ta 25 cm jẽ. Sá hãra vỹ rá mỹrér jẽ gé. Ti nĩgrẽg vỹ ronror nỹ tĩ. Kar vỹ nĩgru tig téj jẽ. Tẽpry kamã vỹ jẽ gé ka to. Jurũn téj ti vỹ jẽ gẽ. Ti jẽ vỹ tig téj nỹ tĩ gé. Nér-Kókré ti, jẽn hã vỹ tỹ jẽsĩ krẽ nỹ tĩ, kar garĩnh ke gé.

Nér-Kókré fi krẽg ge, ká krỹg kỹ vỹ fi krẽg kar ser jag nã nón murmur nỹ tĩ tĩ, fi krẽ ti. Mókó fi vỹ jẽgtĩ fi nug ki. Ky fi krẽ vỹ hẽ kẽg ki murmur nỹ tĩg tĩ.

Nĩ ko há vỹ nỹg tĩ, Nér-Kókré ti. Ũn si fag vỹ Nér-Kókré nĩ ta pisé to ko tĩ. Krágnỹg ka ag vỹ kãgmĩg tĩ ag ta Nér-Kókré ko sór ka. Kasor mré ag je tóg tĩg tĩ ag ãkrénh kỹ. Nér-Kókré vỹ jũ tũ nỹg tĩ ti rá vỹ ror nĩ gé. Kỹ hã vẽ Nér-Kókré to vẽnhrá ti.

(Eva Cândido Fortunato - Curso Vãfy)