Kasor

Inh sỹ ihn mẽg kasor to ũvẽmén ge vẽ.

Inh mẽg ũ ta kãjã hãra ti jyjy tỹ toto sá ke tĩ. Mỹr tỹ sá jã, tag hã tugrĩn tỹ ser toto sá ke mũ.ti tỸ ũn kigra ven kỹ tỹ ti má tỹ vénvén ge tĩ,javo tỹ ũn kigkagtĩg
ven kỹ tỹ to ỹỹỹỹ ke tĩ,kỹ tag tugrĩn tỹ inh mỹ há jẽg nĩ ti ser.