Jótiti

Jótiti vỹ tỹ nãn ga ’ũ jẽ, kónẽg tỹvĩ ti jẽ. Ti ror (altura) vỹ tỹ 10 cm nĩ, jãvo ti téj (comprimento) vỹ tỹ 25 cm nĩ gé. Ti kyki vỹ rórór nĩ, ti tỹ kojfã vỹ tỹ tãnh nĩ jótiti vỹ, nĩ ko há jẽ, ẽmĩ grẽ tu ẽg tỹ ko há han jé ẽg tỹ, sun tĩ ke tũ mỹr ẽg tỹ kukrũ ki tótón tĩ.

Jótiti vỹ kanhgág ag tỹ no tỹ pin kỹ kanã há tỹ vĩ nĩgtĩ mỹr ti tỹ vojgy nĩ nỹ jótiti ti.
Kanhgág ag vỹ Jótiti pénũg kỹ ti pẽn pũn kỹ, ag kósin ẽgno pẽn sán tĩ, kỹ kanhgág sĩ vỹ ti ãkrénh kỹ vẽnhvojgy kar vojgy, jei mũ kahngág ti.
Kỹ mũnỹ jagnã mré nãn kirĩr jé mỹr Jótiti ti ĩn vỹ nãn ti.
Kỹ ẽg tỹ Jótiti tu vãmén hã vẽ.

(Cláudio Leopoldino e Vitor Cipriano - Projeto Vãfy)