Kysóg

Kysóg (cotia) vỹ kónẽg jé, ti téj vỹ kemun tỹ nĩgé féj régre ke vẽ. 204 kg vẽ ti kufy ti. Ti Kyki vỹ tỹ ga nĩ gé. Krĩ téj ti jé, kar ti nĩgrẽg vỹ ror há nĩ. Kãsir ti nỹ tĩ gé. Ti nĩgnó vỹ ronror nỹtĩ, ju ti fa vỹ tĩg téj nỹtĩ. Ag pi jag mũn kỹ kãnhmar ron tĩ. Nĩgé féj tỹ 5 ke tóg nĩ. Kar ju ti fa ty vỹ tẽgtũ jẽ.
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai kãki tóg ẽ nĩ gé. Kar tóg nẽn fyr mĩ mũg tĩ. Goj rã ke gé. Kurẽ tá tóg tĩgtĩ, kar tóg ti kanhgág ag kamẽg kỹ tóg kuty tá tĩgtĩ sir ti kókĩr kỹ.Ga nor, kar tóg ra nor kãki nũr tĩ gé. Mũmẽg kamã ti nĩ, kar tóg vẽnhvãj gy nĩ gé.
Ti jẽn hã vỹ tỹ: nén ’ũ jẽre kakanẽ, ka fy, kar kafej tynyr.
Kysóg tỹ janeiro kar fevereiro ká tỹ fi grẽg ge tỹkrỹg mũ. Fi kósin vỹ kijẽn régre jẽg nĩ.
Karnẽ ko há ti jẽ gé, sun kỹ ẽmĩ grẽ tũ ẽg tóg kotĩ.
Kanhgág tỹ Inhacorá ag jamã tỹ tóg e tỹvĩ nĩ.

(Elenice, Pedro Cipriano e Pedro Fongue)