Kokamẽ

Kokamẽ tỹ mág sĩ nĩ “kysóg kẽfór sĩ tajẽ. Jẽg nẽ mré ag tỹ nẽ fyr ki nỹtĩg kamẽ nỹtĩg tĩ. Goj hyr mĩ kegé.
Kokamẽ fi ty krég reg-reg tĩ prỹg pir ki pir kutẽ tỹ tĩ, fi kreg kar kẽ sá ra vỹ kẽnĩg nĩ natỹ mỹ ho ke ta. Kokamẽ ti jẽn kamẽ tỹvĩ tóg nỹ tĩ.
Tity ko sór kamẽ vỹ tỹ rarỹj, gẽr mré mẽn jóka kar manỹnỹ nĩ. Ti nĩgé ki tóg, nĩgé féj ty quatro ke nĩ, jo ti pẽn ki vỹ cinco ke nĩ. Ag ĩn vỹ tỹ ga nor ki ke nĩ gé. Kasor tóg ti nĩtin kỹ tog ti kré tu kren tĩ, vẽnhvó ky.
Kokamẽ nĩ tỹ kohá nỹg nĩ. Kanhgág tóg kasor kỹ tỹ jo ẽg jé tĩ, ki tũ nigkỹ tóg kreg nỹg tĩ ge. Kokamẽ tu ag tỹ kajru vẽ ke tĩ. Uri tóg kanhgág ga ki pipir tĩg tĩ. Hara tóg ke nĩ ver.

(Márcio Joaquim)