Sor

Sor (preá) vỹ tỹ ã rĩr kónẽg nĩ, ti kyki vỹ sá mré kusũg nĩ, my tũ ti nĩ, kar ti tãró vỹ ror nĩ, jãvo ti nigrẽg vỹ kẽsir tỹvĩ nĩ quatro ke ti jẽ gé, ti pẽn mré.
Ti jẽn hãvỹ tỹ re féj tigtéj ẽn nỹt ti.
Ẽgóho rogror kãmĩ tóg ti jamĩn han tĩ, ti prũ fi mré.
Sor krẽg kỹ vỹ tẽgtũ kẽfor nỹgnĩ, kar ti jag fe vỹ óré rãhã nĩg mé nỹgnĩ.
Ẽg tỹ sor ti nĩ ko sor kỹ ẽg tóg nó tỹ pénũ, kỹ kufén kar sun kỹ ẽmĩ to ko tĩ, jãvo ’ũ vỹ ju ẽg minko tĩ gé. Há kỹ ẽg ta tỹ kanhgág vỹ re pũr kamég, mé nĩ ke kimũ, sor tug ha mén kỹ.
Ẽg si ag vỹ sor tu “rá ror” ti nĩ ke tĩ, kãkỹ tỹ vém nĩ ẽg tóg ti vóg kỹ.

(Marli K. Claudino e Batista Amaral)