Ĩn ror

Vãsa kanhgág ag pi tỹ ge nỹtĩg nĩ, hãra ag tỹ uri ke nỹtĩ ha. Ti kenĩ jé pã'i ag nĩ nón mũ ja nĩ ag tỹ kanhgág ag mỹ Ĩn ror tỹ area kãfãg ja ag tỹ krãm vãnh mãn fã ja pã´i ag tỹ reunião han fã ja kar ẽg tỹ krãm majre ("baile") han tĩ gé pã´i ag tỹ nón mũ ja tũ ra fóg ag pi eg mỹ han ja nĩ vỹ. Hã kỹ tỹ ser ẽg area kãjã nĩ.tỹ pã´i ag tũ ra eg pi eg area ki nỹ tĩj mũ vỹ.

(Leonice fi tỹ rá vẽ).