Ẽg tỹ to "papé" kej fã.

Ẽg tỹ ne tỹ han tĩ:

Ka tỹ ẽg tỹ han tĩ. Ha kejẽn papé tỹ jaran ke kãmãm nĩ, ti tỹ jaran ke ẽn hẽ vẽ tỹ ka kãki ke nĩ.

Ẽg papé tỹ ne han tĩ:

Ki ẽg tỹ vẽnhrán tĩ, kar ẽg ki kãgrár han tĩ gé.
Ver papé tỹ ẽg tỹ ta nãnh-nãnh ken kỹ nén ũ ki há nĩg nĩ gé.
Ti tỹ ẽg tỹ pĩ han tĩ gé.

Ũ nỹ papé han vén:
Ẽmã tỹ Egito ke mũn tá ag tỹ han vén, prỹg ta 1800 kã a.c (Topẽ kósin tyj tũ ki).

Hãra ẽmã tỹ China ke mũ tá, fóg ũ jyjy tỹ Tsai-Lun ke mũ tỹ papé han gen kỹ ti tỹ mỹgmyg-sy ag nĩgjãg tĩg tĩ. Ti mỹ mỹgmyg-sy ag tỹ papé han mũ ve nỹgnĩ, ãn pãte ser ti tỹ ti jykre ki papé han kãmãg mũ.

Fóg tag ti tỹ vãn-kanér tỹ paré han mũ ser, prỹg tỹ 105 kã d.c(Topẽ kósin tyj kar)
Tag pãte ser papé tỹ ẽg ẽmã tỹ Brasil ki jun mũ.