Brasil ke kanhgág ag vĩ to vẽnhmãn

Kurẽ tỹ 20,21,22 kar 23, kỹsã tỹ agosto, prỹg tỹ 2012, ke vẽnhmãm mág vẽ ke mũ (I SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE A LÍNGUA KAINGANG). Tag tóg UNICAMP (SP) ki ke mũ, vẽnhmãn tag tóg kanhgág tỹ KAINGANG ag vĩ pẽ to kenĩ. Ẽmã tỹ BRASIL ki ke e ag tóg kanhgág vĩ pẽ tag kãmén mũ, kar ẽmã tỹ JAPÃO táke ki gé, kófa ti nĩ, ti kri prỹg vỹ tỹ 85 nĩ, OSAMU FUJIMURA, tag vỹ KAINGANG ag vĩ kãmén tĩ jé nĩgnĩ gé. Kanhgág e tóg tag vég mũ, RIO GRANDE DO SUL, PARANÁ kar SÃO PAULO mĩ ke, tag kar tóg ser fóg kajró mág ag mré vẽnhvĩ tag tóg gej mũ, ke mũ ser. Há tỹvĩ kutẽ tóg mũ, kanhgág mỹ, vãsãnsãn ge tĩ nỹtĩ, mỹr fóg kajró e ag vỹ vẽnhvĩ pẽ tag tỹ tũ ke tũg han mũ jé nĩ. Vẽnhvĩ pẽ tag vỹ sĩnvĩ nĩ, hã kỹ ũn kajró e tóg ver nón mũ nĩ ke tóg mũ, vẽnhmãn mág tag han jé ti, kỹ ser kanhgág tỹ ki nỹtĩ vỹ pépé han mũ, vẽnhvĩ pẽ tag tỹ tũ ke tũg jé ser, ag ẽmã mĩ.