Kójógná

Fóg vĩ ki jẽsĩ tag ti jyjy vỹ (perdiz) ke tĩ. Ti vỹ tỹ ga ve nĩ, ti tỹ ẽg tỹ vẽnh kygnẽg tĩ gé. Kanhgág vĩ ki ti jyjy ũ vỹ "krónh-krónh" ke tĩ gé, kanhgág ag ẽmã ũ mĩ. Ti kãmur vỹ tỹ 25cm nĩ, ti kãmur kar ti.

Jẽsĩ tag ti pi ti tã ka ka kri nĩ tĩ, ga tỹvĩn kri ti tỹ góm ke tĩ. "Kójógná" fi vỹ fi 'on kỹ 'on tẽgtũnh tĩ, hãra fi hã pi fi 'o tygtynh tĩ, fi mén hã nỹ fi mỹ tygtynh tĩ.
Kójógná nĩ vỹ ko há nĩ, ẽmĩ grẽ to. Kar fi 'o ti ke gé, tótón kỹ ketũmỹr nénh kỹ. Ẽg ẽmã mĩ jẽsĩ tag ta 'e tĩ, hã kỹ kanhgág ag tỹ jẽsĩ tag ẽkrénh tĩ.