Mynkẽg

Jẽsĩ tag vỹ ẽg ẽmã tỹ (Rio Grande do Sul) ke mũn ki 'e tĩ, jẽsĩ ũ tag to kanhgág ag tỹ "Mynkẽg" ke tĩ. Fóg vĩ ki ti jyjy vỹ (Alma-de-gato) ke tĩ.

Jẽsĩ tag vỹ my téj nĩ, ti kãmur tỹ (55)cm tá krỹg tĩ. Ti jẽn vỹ tỹ ka kri tẽnhgó nỹtĩ, kar kakanẽ. Ti tỹ ka kri tĩn kỹ ti tỹ ta jótiti ve tĩg nĩ, hũm-hũm ge tĩg tĩ. Ti kufy vỹ tỹ 200g nĩ, hãra ti tóg ẽprẽ hẽ tẽ tĩg tĩ.

Mynkẽg ti nĩ vỹ ko há nĩ ẽmĩ grẽ to. Jãvo ti jẽr ta tỹ no fẽn há nĩ, kar tỹ ta vẽnhkagta nĩ gé.