Grétyg

Jẽsĩ tag ti vỹ ẽg ẽmã tỹ Rio Grande do Sul kãki ke nĩ, Kanhgág ag ẽmã kãmĩ ke ge. Fóg vĩ ki ti jyjy vỹ tỹ (Tico-tico) nĩ, fóg ag tỹ ti to (A Ave das Cidades) ke tĩ.
Jẽsĩ tag tỹ (América do Sul) kãmĩ mũ kar nĩ, Vẽnh kar tỹ ti kinhra nỹtĩ. Ẽmã tỹ (Sergipe) tá fóg ag tỹ ti to (Jesus-meu-Deus) ke tĩ, Kar ag tỹ (Norte) tá ti to (maria-judia) ke tĩ gé. Gré-tyg ti pi rigfijgy nĩg nĩ, hãra ti pi vé ẽg tỹ ti kẽgmĩ han tĩ vé.
• Ti jagfe ta vãfár kar nén ũ kyki tỹ han kỹ nĩg tĩ, gré-tyg fi tỹ kãki ‘on jé.
• Jẽsĩ tag ti jẽn vỹ tỹ Tẽnhgó, toto, karig-ri, katágtánh, ópẽ... nỹtĩ.
• Fi ‘on kỹ tỹ régre Nĩg tĩ, Prỹg kãki fi tỹ ‘on régrég tĩ.
• Ti kufy vỹ tỹ 100g nĩ.
• Ti kãmur vỹ tỹ 20cm nĩ.
Kanhgág ag tỹ kijẽn ti to pẽg tĩ, ag tỹ ti nĩ ko jé, ẽmĩ to.