Kanhgág ag vẽ fóg ag mré política han mũ.

kurẽ tỹ 07 ne outubro, prỹg tỹ 2012 kã kanhgág tỹ ẽmã tỹ Inhacorá ki ke ag vẽ ag jo nỹtĩj ke ag vin mũ, fóg ag, kar kanhgág ag mĩ. Kỹ ser kanhgág tỹ Inhacorá ki ke ag vẽ fóg ag ẽmã tỹ são Valério do Sul ki kanhgág tẽgtũ nĩm mũ, ag hã vẽ tỹ Siduelio Miguel, José Carlos Cipriano Fongue kar Valmir Cipriano nỹtĩ, tag ag tóg ser prỹg tỹ vẽnhkómrégre(4 anos)ki kanhgág ag jagfỹ ẽmã mỹ nén ũ há jãvãnh ki nỹtĩ ser. Hã vẽ kanhgág ag tỹ ẽmã tỹ Inhacorá ki Política han jé ti kar kanhgág tỹ Vereador ki nỹtĩ jé ti ser.