Pẽnfág

Pẽnfág vỹ tỹ garĩnh ve jẽ. Ti vỹ nãn fyr kar goj jagma kyr tĩgtĩ. Hãra ẽg tỹ ti kyr mẽ há han jé ẽg tỹ ti jo vẽnh péjuj mũ. Kanhgág si há ag tỹ pẽnfág kyr kamẽ han kỹ ta kutẽj ge vẽ ke tĩ, ag tỹ vẽnhmỹ ti nĩgjẽg vẽ ser.

Fóg ag tỹ pẽnfág ti to [[Saracura]] ke tĩ, ti to tỹ vãme tỹ ‘e tĩgnĩ. Mỹr kanhgág ag mỹ vãsỹ pẽnfág ag hãnỹ goj mág tỹ ga kri rũ mỹr kanhgág ag juna ke mũ je. Ãn pãte kanhgág ag tỹ ga tag kri mũ nĩ ser. Kamhgág ag tỹ pẽnfág pénũg tĩ gé, ag tỹ ti nĩ ko jé. Ag pi véké pẽnfág tén tĩ, mỹr pẽnfág ta tỹ ag jẽn nỹtĩ.
Pẽnfág fag tỹ prỹg kãki ‘on régrég tĩ
Hãra fag ‘o tỹ tẽgtũ nỹtĩg tĩ, fag tỹ kar kri nỹgnỹ jé.
Pẽnfág kanẽ kósóg jẽ;
Ti jẽ vỹ téjgy nỹ gé;
Fa tigtéj ti jẽ gé;
Kar ti vỹ ver Sá jẽ.