Son-son

Jẽsĩ ũ to kanhgág ag tỹ Son-son ke tĩ. Ag vỹ ẽg ẽmẽ tỹ (Rio Grande do Sul) kãmĩ ‘e nỹtĩ.
Jẽsĩ tag ag pi nãn tỹvĩn kãmĩ mũg tĩ, nãn tũg ja mĩ ag tỹ mũg tĩ ge. Ki vẽnhra ag tỹ nỹtĩ, ag kynkyr tar kamẽ tugnĩn. Ag jẽn vỹ tỹ pénkrig nỹtĩ, kar ‘onh‘oj ke gé. Fóg ag tỹ jẽsĩ tag ti to Pica-pau-do-campo ke tĩ. Hãra ti vỹ kanhgág ag mỹ nén ũ há nĩ, mỹr ti tĩ ũ tỹ kuvar há tá kãtĩ ra vê vén tĩ, hã kỹ ti tỹ ser ti kyr kỹ “Son-san” ke tĩ, kỹ ser kanhgág ag tỹ ti kyr ẽn mẽ kỹ: “ham...ũ vỹ kãtĩ, ke tĩ”. Kỹ ser jẽsĩ tag ti tỹ kanhgág ag mỹ há nĩ, ti tỹ kyr tar tugnĩn.

ven: