“WEB INDÍGENA”: Kanhgág ag mỹ computador tỹ 30 ke

Kanhgág ag jo rẽnhrẽj jẽ tỹ KAMURI, Projeto Web Indígena tag tỹ rẽnhrẽj tĩ professor Wilmar D’Angelis, vỹ computador tỹ 30 ke tỹ kanhgág ag ẽmã tẽgtũ ra jẽgnẽg mũ. Computador kar ag mré impressora régre vỹ UNICAMP tỹ vin ja nĩ, Instituto de Estudo da Linguagem (IEL) kãki professor ag mré, Faculdade tag kãki ke ag vẽ.
Ong KAMURI tỹ to vãsãn mág kar, nén ũn tag tỹ kijẽn junjun mũ ser. Hã kỹ ser ong KAMURI tỹ kanhgág mỹ pipin mũ.
KAMURI tỹ ẽmã mỹ pipin mũ ag hẽ nỹ nỹtĩ:
- Computador tỹ 12 ke, kar impressora pir vỹ Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Nãn Ga ra mũ mũ, ẽmã tỹ Iraí RS tá.
- Computador tỹ 4 ke, Pedra Lisa tá Escola Estadual de Ensino Fundamental Bento Pĩ Góg ke mũn mỹ, ẽmã tỹ Guarita RS tá.
- Computador tỹ 5 ke kar impressora pir Setor Missão tá Escola Estadual de Ensino Fundamental Davi Rỹgjo Fernandes ke mũn mỹ, ẽmã tỹ Guarita kãki.
- Computador tỹ 5 ke, ẽmã tỹ Carreteiro ke mũn ẽn mỹ.
- Tag pãte ver computador tỹ 4 ke ũn ag vỹ Projeto Web Indígena kãki professor ag tỹ rẽnhrẽj nỹtĩ ag mỹ mũ mũ gé.
Ong KAMURI vỹ ver tag pãte Ministério das Comunicações ke mũn nón tĩ nĩ, ag tỹ Projeto Gesac ke mũn tỹ ẽmã tỹ Iraí mré Guarita ag mỹ antena tỹ Internet kãrãg ge ẽn kãn tỹ mrãnh ken jé.

Inh mré nĩgjẽg:
Ẽg hẽrej mũ hẽn, ẽg tỹ kanhgág vĩ ki “computador” rán jé?
Mũnỹ vẽnh vĩ tag to jykrén jé:
• Kãputanor

Jag tỹ ũ tỹ jykrén kỹ tag kẽ sa gé.