Krygnyg

Krygnyg ag vỹ ‘e mũg tĩ, ag mũ ja kar mĩ.
Ag mũj fẽ hẽnỹ tỹ nãn kãmĩ goj fyr ẽn mĩ ke nĩ. Fóg ag tỹ krygnyg to éjgy nỹgnĩ, ti nĩ kar ti fár tugnĩn. Krygnyg vỹ mág jẽgnĩ, ag mũj fẽ hã vỹ tỹ América do Sul, Venezuela mré Colômbia tá kãtĩg ta Argentina kar Uruguai Norte tá krỹg nĩ.

Krygnyg ag tỹ ag ‘en kỹ jagnẽ tỹvĩn hã mré mũg tĩ, ag pi nẽn kãmĩ nén ‘ũ ag mré jagnẽ to há nỹgnĩ. Tá ũ ag tỹ ag hẽ nỹtĩ vẽ, hãra ag tỹ jagnẽ tỹvĩn mré mũg tĩ: mỹr ũn ‘e ag tỹ ta ag hẽ ve nỹtĩ, hãra ag tỹ jagnẽ kinhra nỹtĩ. Ag mũ ẽn mĩ krygnyg ag tỹ 40 ke mũg tĩ, hãra ver ag tỹ jagnẽ pipin tĩ. Ũn tỹ 10 ke, ketũmỹr ũn tỹ 12 kãki krygnyg ti tỹ pir jẽgtĩ, ti tỹ vẽnh mỹ krygnyg kẽsir ẽn, kar krygnyg tátá fag tỹvĩn ki rĩr jé. Ũn tỹ 12 ke tag kãki ag nĩkrén pi fag nĩkrén kãfór nĩj mũ, Tag hã jé krygnyg ag tỹ jagnẽ to rá tĩ, krygnyg ti tỹ fag to pir jẽj-jé.
Krygnyg ag tỹ fag kãki ‘e nỹtĩj mũ vẽ, hãra ag tỹ ũn vẽnhmỹ ũn tag ẽn ti krẽm ke nỹtĩj mũ. Krygnyg tỹ prỹg kar kãmĩ krẽg-krẽg tĩ, kysẽ kri nũr tỹ Julho kar Agosto kãmĩ. Kỹ krygnyg tỹ kysẽ kri nũr tag ag hẽ kãmĩ vẽnh grun tĩ ser. Ẽg tỹ kijẽn nẽn ketũmỹr prur ja mĩ tĩn kỹ ẽg tỹ krygnyg kẽsir vigvej mũ, hãra ag kãmĩ krygnyg fi tỹ ũn kẽsir ẽn ag mré tĩj mũ. Mỹr krygnyg fi tỹ ag ki rĩr há han tĩ, tá ũn kẽsir ẽn ag tỹ fi krẽ tũ nỹtĩ vẽ, hãra ag tỹ krygnyg ẽn fi tỹ vẽnh nỹ han tĩ. Kỹ fi pi krygnyg kẽsir ag to ráj mũ. Vẽnhmỹ krygnyg kẽsir ẽn ag tỹ ta krygnyg fi jãvy fi, fi ve fi kar fi kẽgke fag krẽ nỹtĩ. Hãkỹ fi tỹ krygnyg kẽsir ẽn ag ki rĩr há han tĩ.
Hãra krygnyg tỹ ũn ‘e ãn jo jẽ ẽn ti tỹ krygnyg kẽsir ẽn ag tỹ ser kyrũn-rũn nỹtĩn kỹ, ag pétãn tĩ. Ag tỹ fag mỹ krẽg-krẽg hamẽ tugnĩn, kỹ krygnyg si ẽn ti hã hỹnỹ ti pir mỹ krygnyg fag kãmĩ tĩj mũ ser. Ũn tỹ krygnyg si ẽn ti kamẽg mũ ẽn tỹvĩn hãnỹ ti mré krygnyg fag mré tĩj mũ, hãra ti si ẽn tỹvĩn tĩ hãnỹ krygnyg fag mỹ krẽg mũ.