Ẽmã tỹ Belo Horizonte tá vẽnhmãn

Kurẽ tỹ 24, 25, 26 kar 27 kã, kysã kri nũr tỹ Novembro, prỹg tỹ 2009 kã vẽnhmãn mág ta kutẽ. Ẽmã tỹ Belo Horizonte – MG ke mũ ẽn tá. Vẽnhmãn tag to ag tỹ 8ª Oficina Para Inclusão Digital ke mũ.
Vẽnhmãn tag to ũn’e ta kagá, fóg kar kanhgág ag kegé. Ag tỹ vẽnhmãn tag ki ném ‘ũ ‘e to vẽmén vẽ, ẽg tỹ jagnã mré computador kar Internet vugvóg há nỹtĩ jé. Kỹ ser ẽg tỹ nén ũ kar to vãmén mũ gé, projeto hyn-han kinhrãg ge mré hã. Ẽg tỹ kijẽn pã’i mág tỹ governo ag mỹ projeto han kỹ ki kroj ge ẽn mré hã, mỹr kijẽn ẽg tỹ projeto han mỹr pi ẽg mỹ ki kro tĩ. Hãra tỹ ẽg hã kã nỹ ja fã nĩgnĩ. Kỹ ser ẽg tỹ nén ‘ũ kar tag nĩgjẽg kãn mũ, vẽnh ‘e tỹ vẽnhmãn tag to kagá ja ãn ag mré.
Vẽnhmãn tag tá ẽg tỹ ver Ministério das Comunicações kãki rẽnhrẽj nỹtĩ ag mré vãmén mũ gé. Mỹr Ag hẽ nỹ ẽmã tỹ Irai, Guarita kar Ligeiro kãki Antena vin mũ. Programa GESAC ke mũn ag tỹ ẽg mỹ tugtó ja hẽvẽ, hãra pi ver kenjé ve há ke mũ isỹ ẽmã tugtó ja tag mĩ. Hãra ag tỹ ẽg mỹ kysẽ tỹ dezembro kãmĩ ẽg tỹ ãjag mỹ rĩgmũj mũ ha ke mũ.
Projeto “Web Indígena” kãki kanhgág ũ ag tỹ vẽnhmãn tag to kagá, ag jyjy hẽnỹ nỹtĩ:
Gilson Nascimento - Ẽmã tỹ Irai tá ke ti vẽ;
Selvino Kókáj Amaral - Ẽmã tỹ Guarita tá ke ti vẽ;
Zaqueu Kej Claudino - Ẽmã tỹ Lomba do Pinheiro tá ke ti vẽ;
Ver Ong tỹ KAMURI tỹ ‘ũ jãna gé, ti jyjy tỹ Eduardo Vasconcelos ke tĩ.