Kanhgág mỹ computador

Campinas-sp ki kanhgág ag jo nén ũ kar to vãmén fã jyjy tỹ KAMURI ke tĩ. Ag pi pir nỹtĩ, ag hã to vẽnh kar tỹ Ong ke tĩ. Ong ta KAMURI vỹ projeto ũ jyjyn, hẽ to ag tỹ Web indígena ke mũ. Tag hẽ jamẽn kỹ KAMURI tỹ Campinas ki faculdade tỹ Unicamp kãki ag pã'i mág ag mỹ projeto Web indígena tag ven mũ. Kỹ ser Unicamp kãki pã'i ẽn ne ti krẽm ke ag mỹ, KAMURI tag mỹ computador tỹ 30 vin ke mũ.
Kỹ faculdade kãki ag ne departamento ũ to IG (instituto de Geociências)ke mũ tag tỹ ã jag mỹ computador ta 30 ke tag vin, ke mũ. Kỹ ser IG tag tỹ computador ta 30 vin mũ ser, KAMURI Tỹ pipin jé. Hãra KAMURI tỹ ẽmã tẽgtũ mĩ pipin mũ, ẽmã tỹ: Iraí, inhacora kar Guarita. Ũn tỹ pipin ge ag hãnỹ KAMURI ag nỹtĩ.