Goj


Ga tag kri goj vỹ ehe tỹvĩ nỹ, ẽg tỹ nĩgjẽg ka ẽg ta goj mág tag ti kãmur tỹ 71% ke tá krỹg mũ ẽg ga tỹ (planeta) ti. Hãra goj mág tag ti vỹ ta sajgy nỹ. Ti hẽ to fóg a tỹ (mar) ke tĩ, jo ag tỹ ti fyr to (praia) ke tĩ. Kỹ jãvo ga kri goj pi ta sajgy nỹ, goj tag hẽ nỹ ẽg tỹ kron fẽ nỹ. Hãra uri nén'ũ kar tỹ goj kókén nỹ, nén ta goj kókén mré goj kavénh hã vỹ tỹ (lixo) kar goj fyr mĩ ka gỹngỹn kỹ goj kãki vãm nỹtĩ. hãra ver nén' tag pãte fóg ag ẽmã kãmĩ nén tỹ goj kókén mũn hã vỹ tỹ (fábrica kar usinas) nỹtĩ. Mỹr fóg ag tỹ foj ki kugjãn kãn tĩ nén'ũ kavéj ti. Kỹ ẽg tỹ hãra goj ki rĩr ge nĩ jãvo.