Mato Castelhano (RS)

Mato Castelhano vỹ tỹ kanhgág ag tỹ ag ga vyn mãn sor kỹ vãregre nĩ. 48 famĩrija tỹ uri kãnĩ ha. GT rãnhrãj tỹ kar kãn kenkỹ nỹ ha,marso tag kã. Kar tỹ ser FUNAI nĩgé rarãj mũ avarijasũ tu. Fóg ag tỹ katu nén ũ han tũn kỹ rauno tóg Ministro da Justiça mỹ tĩg mũ ser ti rán ja. Tag kar Mato Castelhano vỹ ser tỹ kanhgág ag ga nỹ ha ser.