Ẽg kurẽ

Kurẽ tỹ 26 kysẽ tỹ abril tag kã ẽmã tỹ “Fág Nhin” Lomba do Pinheiro-POA ki ẽg tỹ ẽg kurẽ han mũ. Brisil ki kanhgág kar ag tỹ kurẽ tỹ 19 kã han tĩ, ag mỹsinsér jé. Hãra jãvo ẽg tỹ “Fág Nhin” ki kurẽ tỹ 26 kã hã han tĩ.
Kỹ ser vẽnhkar tỹ ẽg mré kanhignhir kãmũ tĩ. Nĩka mág kar ójor sĩ nĩ sunsun ẽg tỹ tĩ, kar ẽg tỹ kurẽ tag kã vẽnhgringrén kãtỹvĩn tĩ gé.
Ũ ag tỹ kurẽ tag kã mora ke tĩ, ũn tatá fag mré hã. Kỹ hãvã ser.