NONOAI (Nelson Xãgrê) to vãme.

Nonoai vỹ kanhgág ag ga ũ nỹ gé, ga tag vỹ Rio Grande do Sul kã nỹ. Ga tag vỹ to vãme ‘e nỹ, mỹr tỹ kurẽ tỹ 04 kysã tỹ maio prỹg tỹ 1978 tag kã kanhgág nĩkrén tỹ 1.100 ke ag vỹ fóg tỹ 1.300 ke kãfór ag pétãn mũ, ag ga tag ki. Pã’i mág tỹ Nelson Xãgrê ke mũn tag ti hã vỹ kanhgág ag mré fóg ag tỹ ag ga kãki nỹtĩ ag pétãn mũ.

Nonoai ti vỹ tỹ século XIX kã ta kanhgág ag pã’i mág ja nĩgtĩ, ti vỹ prỹg tỹ 1853 kã tũg. Hãra prỹg tỹ 100 ke patê gĩr ũ vỹ tyj mũ, ti jyjy vỹ Nelson Xãgrê ke mũ, 1946 kã ti tyj mũ. Nelson Xãgrê ti hã vã ser Nonoai ki kanhgág ag jo jã tĩ mũ 1978 kã ag tỹ fóg ag pan mũn kã.

Prỹg tỹ 1978 tag hã kã cineasta Zelito Viana ti vỹ Kãgrá Vogvo han mũ, nén ũ ta hãnrike tag to ti jyjy hã vỹ “Terra dos Índios” ke tĩ. Youtube tá ã tỹ vej mũ, ti jyjy vỹ: Terra do Índios ke mũ.