Ẽmã tỹ Brasil kãki kanhgág kar tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag vẽnhmãn ve

Centro de Culturas Indígenas, fóg ag ẽmã tỹ São Carlos tá Unversidade (UFSCar) tá vỹ kanhgág tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag mỹ vẽnhmãn tĩj mũ, kurẽ tỹ 02 kysẽ tỹ setembro kã. Hãra vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta 06 tá krỹg mũ kysẽ ta Setembro kã. Ũn tỹ vẽnhmãn tag han nỹtĩ ag tỹ Brasil kãki kanhgág kar ag tomẽg nỹtĩ, kar vẽr ũn tỹ vẽnhkajrẽn mũ ag jo nỹtĩ ag mré hã. Kurẽ tag kã ag vẽnhmãn vỹ nén ũ kar to vãme tĩj mũ: pã’i tỹ Governo tỹ kanhgág ag jo política han ja ãn mré hã ag tỹ to vĩj mũ, kar tỹ ver vẽnhkarẽn nỹtĩ tỹ nén kinhrãg jẽ to vãme tĩj mũ gé. Ag vĩ pi pir tĩj mũ, mỹr ag vẽnhkarẽn ja ẽn t ke vẽ, vẽnhmãn tag ti.
Kỹ ũn tỹ vẽnhmãn tag to tĩg sór mũn tỹ site tag ki ãjag jyjy saj mũ: kar ã tỹ vẽnhmãn tag to vẽnh vĩ kinhrãg sór kỹ ã tỹ e-mail tag ra rãj mũ gé: contatoenei@gmail.com