Ga ta USA tá pã'i mág tỹ Barak Obama

Fóg ag ẽmã ‘ũ vỹ tỹ Estados Unidos ke tĩ, hãra ẽmã tag ta mág tỹvĩ nỹ. Kỹ jérĩnmỹ ga tag tá nỹtĩ ag vỹ “kapũr” ta pã’i mág han mũ. Jãvo ẽg tỹ hẽre nẽ jãvo ẽg ga tỹ Brasil taki ge tũ nĩ. Ga ta Estados Unidos tá pã’i mág tag ti jyjy hã vỹ Barak Obama ke tĩ.