Metovẽj

Metovẽj ke mũ ti vỹ tỹ ũn vẽkyn tĩ jafẽ tĩgtĩ, prỹg tỹ 1770 kã. Ti vẽkyn tag vỹ prỹg tỹ 1827 tá krỹg. Ti vỹ vẽkyr tỹ vẽnh kar mỹ há han ja hẽvẽ tỹ "kutu" ke mũ. ("Beethoven" ven ra.)