Ragro-Pu

Ragro-Pu vỹ tỹ Knhgág ag tũ nỹ. Tỹ no ve ta nỹ, hãra vỹ mág nỹ. Ti kãmur vỹ tỹ 1,50m pãte ke nỹ, kar Ragro-Pu vỹ jurỹr jãjgy tỹvĩ nỹ gé.

Kanhgág ag vỹ Rỹagro-Pu tỹ ẽkrénh tĩ gé. Tỹ kanhgág ag tỹ nén ũ mág tỹvĩn tãnh tĩ, pi tỹ nén ũ kãsir ẽkrénh há nỹ mỹr ti vỹ mág nỹ.

Vãsỹ ẽg si ag tỹ ag vẽnhgénh mũn kỹ Ragro-Pu hã vyn vén tĩ mỹr ti vỹ tỹ rárá há tỹvĩ nỹ ti mág tunĩn. Ragro-Pu tỹ kanhgág ag tỹ ũ ag kusón tĩ, ke tũmỹr ag tỹ ta pãg tĩ gé.