Kẽkó

Kẽkó vỹ tỹ jẽsĩ ‘e ag kã’ũ nĩ. Jẽsĩ tag vỹ ẽmã kar mĩ mũg tĩ gé. Vẽnhmỹ kẽkó kyr tĩn ãn kã ‘ũ ter ke vẽ itóg, kar ti tỹ vẽnhmỹ fỹ tĩ ãn kã nén ‘ũ kórég ta hẽnrikej ge vẽ gé.Ti jẽn vỹ tỹ kasĩn, Toto, pénkrig kar krĩpénugfẽr nỹtĩ, kar ti tẽ ka pi mẽhá tĩg nĩ, mỹr ti pi ti fẽr ta nam-nam ke mág tĩ. Kijẽn ti tỹ jẽsĩ ‘ũ ag krẽ tỹ ti vẽjẽn han tĩ gé, hãra ti krẽ vỹ tỹ jẽsĩ ‘ũ ag jẽn nỹtĩ gé.

Kẽkó ta ti krĩ tỹ vĩrĩn Ke ta 270% graus tá krỹg tĩ, hã kỹ ti tỹ nén ‘ũ kar vég tĩ.
Kẽkó fi ‘on kỹ fi tỹ ‘ũn tỹ 5 ke nĩm tĩ, ãn kar fi ta ser kri nỹ tĩ, fi krẽ tỹ kar tygty jé ser. Fi krẽ tytyj kar kẽkó ti hãnỹ fi mỹ ag ki rĩr tĩ, ag tẽgtẽ háj ge tu mẽ to.

Jãvo fi tỹ ẽkrénh tĩg tĩ, ke tũmỹr fi tỹ kuvar há tá jẽ ka ag vég jẽg tĩ gé. Kẽkó fi krẽ ag mũmẽg kỹ ag tỹ hunh-hunh nỹtĩ nĩve tĩgtĩ ta pỹn kyr ve ta nỹtĩg nĩ ag kyr ẽn ti, ka nén ‘u pi ag tỹ hẽnrikej mũ.
Kẽkó jagfe vỹ ka nor ki han ka nĩg tĩ, ke tũmỹr ga nor kãki.