Claudir da Silva

Claudir vỹ tỹ ẽmã ta "Fág Nhin" Lomba do Pinheiro - POA/RS ki pã'i mág ja nĩ. Kanhgág ag mỹ tỹ ta pã'i há ja nĩgtĩ, ti ta gĩr ra. Ẽmã taki pã'i mág 'e ta mĩ ta ke ja nỹtĩ ha, hãra Claudir ti hã-hãnỹ ta ag kãki kajró tavĩn ja nĩ, mỹr ta vẽnh kar mré vĩ tĩgtĩ. Kỹ ser vẽnh kar ta ti to há ja nỹtĩ.
Pã'i máh tag ti vỹ prỹg tỹ 2011 kã Brasilia tá presidente Dilma ta ti mỹ prêmio Direito Humano nĩm mãn tĩ mũ, Dilma fi ta kanhgág ag ẽmã kar nĩgjãg mỹr fi pi ga tag ag mĩ nén há vég mũ, hãra fi ta ẽmã tỹ "Fág Nhin" hã ki kanhgág ag tỹ ẽg kurtura kãki nén 'ũ kãmĩ mũ nĩ ver hã ka fi ta ẽmã taki pã'i mág tỹ Claudir da Silva ti japrãr kỹ ti mỹ prêmio tag nĩm mũ.
Hãra pã'i mág tag ta Curitiba PR ra tĩ ra ẽmĩn kri kamĩjũ 'ũ vỹ ti kãnĩ mũ, hã kã ti ta ter mũ ser. Tag pãte ser ẽmã tag ki nén 'ũ há pi ser ta ti ta ke ja ẽn nĩ ha, mỹr pã'i 'ũ pi Claudir ta nén 'ũ han há ẽn rike nĩ ha ser.