Taiti

Taiti vỹ tỹ Polinésia Francesa, Oceano Pacífico kãki ta ga ‘ũ nĩ. Tá ag vỹ Francês ag vĩ tỹvĩn ki vãmén tĩ, ag vẽnhrá ki vỹ Tahiti ke tĩ.

Ẽmã mág tag ti capital vỹ tỹ Papeete nĩ. Ag ga sór ‘ũ to ag tỹ Orohena ke tĩ, ti kãmur vỹ tỹ 2.241 metros jẽ goj kafẽ tũ kri to jykrén ti. Tá vỹ rỹjgy tỹvĩ nĩ gé.
Ga tag ti jagtã ‘ũ vỹ tỹ Tahiti Nui (Taiti Mág), nĩ, jãvo ti jagtã ‘ũ vỹ tỹ Tahiti Iti (Taiti Kónẽg) nĩ, Sul kãtá ke vẽ. Ti jagtã ta Tahiti Nui tá vỹ ‘e nĩ ũn ta tá mũ ti, Papeete kãtá hã, tá ẽmĩn vỹ ‘e nỹtĩ gé. Jãvo ti jagtã tỹ Tahiti Iti vỹ ver vár mỹ nĩ, tá jun jé ag ta kãkénh kãmĩ mũ tĩ.

Ag nãn vỹ mág nỹ, há tỹvĩ ta nỹ gé. Ta vỹ novembro kar abril tá krỹg tĩ, kysẽ ta gag hã kãmĩ ta vỹ kutẽ mág tĩ. Taiti tá vỹ rũprỹnũ Jo ẽmĩn pir nĩ, ti jyjy vỹ Aéroport International de Faaa ke tĩ.
Ag tỹ jẽnkamu ve mág vỹ tỹ Turismo nĩ hãra Festival Heiva kã, Papeete tá ag tỹ tá kanhgág ‘ũ ag jé ke ti.