Inh kósin

Inh kósin ag mré sog ẽg ga to ken ve.ngé é ãjag kóg carreteiro ki.Hã ra pi kãnhmar kutẽj hanỹ véjver. mỹr inh kre ag tỹ tẽgtũ nỹtĩ ag mỹ ga tun kỹ Hẽre mũ.mỹr ẽg jamã tõg sĩ ni.tag hãvé.

Kanhri vãme

ag