Fóg ag ẽmã tỹ Miraguaí ki ke

Uri kurã tỹ 10 ke kysẽ kri nũr tỹ feverero prỹg tỹ 2010 kã ẽg tóg fóg ag ẽmã tỹ Miraguaí ke mũ tag ki vẽnhkanhrãnrãn kãmũ mãn mũ.Ẽg tỹ ẽg vĩ rán kar,vẽnh kãgrá mré vẽnh kãgrá vogvo tỹ kãputanor kĩ vin kinhrãgrãg ge vẽ.
Kỹ ha mẽ,ẽg mỹ há tỹvĩ ta tĩ,mỹr projeto kamuri tag tóg ẽg ki há han mũ,mré ũ pi ẽg mỹ vé ké ge kej mũ ẽg vĩ ta tũ ke sór nỹ ẽn tũg tũ nĩn jé. Mré tag tugrin ẽg kanhgág tỹ ẽgno tá kãmũ tag ag tóg ve kỹ ki vẽnhkanhrãnrãn sór mũ gé.

(Kréngre - Guarita)