Cabo Verde

Cabo Verde ke mũ tag vỹ tỹ ga ta África mã tá nỹ, hãra ti jyjy vỹ República de Cabo Verde ke tĩ. Ga tag kãki vỹ ga kãsir ta 10 ke nĩ, Oceano Atlântico kãki Senegal mã tá 650 km ki. Ga tỹ aquipélago tag kãki Cabo Verde vỹ nỹ, ũ ta tá vẽnhmỹ ve vén ja ag hãnỹ tỹ portugueses ag nỹtĩ, prỹg tỹ 1460 kã. Prỹg tag kã pi ver ga kãsir tag ag tá mĩ mũ ag tĩg ja nĩgtĩ, hãra vỹ prỹg tag kã tá kapũr ag vẽne kej fã ag mũj fẽ nĩgtĩ, fóg tỹ porugueses ag vẽ. Fóg tỹ portugueses ag hã vỹ Cabo Verde tá ge ke mũg tĩ prỹg tỹ 1975 tá krỹg tũki, tag hẽ kar ser Cabo Verde vỹ tỹ Pẽ nỹ ha ser, Guiné-Bissau mré.

Ga tag tỹ ta Pẽ nỹ jé tag ag hã vỹ jag nẽ mré to vãsãnsãn mũ ag vỹ tỹ Amilcar Cabral, Aritides Pereira kar Luiz Cabral nỹ tĩ. Ta gĩr ag tỹ nỹtĩ je. Ag vỹ tỹ Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), mré rãnhrãj nỹtĩ ja nĩgtĩ.

Ag rãnhrãj vỹ tỹ ãkré mré goj kãmĩ nén kar tỹ ke nỹtĩ kar vẽnh kar tỹ ag vigve sór mũ ẽn ag nỹtĩ, mỹr ũ tỹ ag ve sór mũ tỹ ag mỹ kajãm tĩ. Cabo Verde tá vỹ Universidades nĩ gé, ag hã vỹ tỹ: Universidade de Cabo Verde, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde kar Universidade de Santiago nỹtĩ.
Ga tag tá ti jyjy han jé ilhas 'e ag vỹ nỹtĩ ag hã vỹ tỹ: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boavista, Maio, Santiago, Fogo kar Brava nỹtĩ. Cabo Verde ti capital hã vỹ Praia ke tĩ. Ti vỹ Ilha de Santiago kaká nỹ (ag mág hã vẽ). Praia tá nỹtĩ ag nĩkrén vỹ 125 mil tá krỹ nĩ.